Copyright

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatie doeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden. Noch Mosadex, noch haar functionarissen, haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan deze site gekoppelde site met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten.

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere website die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Mosadex streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is noch Mosadex, noch haar functionarissen, haar werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gebruikt, of openbaar gemaakt.